Polityka prywatności

I. Postanowienia ogólne

Niniejsza polityka prywatności jest spełnieniem wymogu wynikającego z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L119 z 4.05.2016, str. 1) (dalej RODO). Niniejsza Polityka prywatności ma na celu wyjaśnienie, w jaki sposób Administrator korzysta z informacji oraz je gromadzi.

1. Operatorem Serwisu: https://climago.pl jest CLIMAGO Dawid Wesołowski z siedzibą w 85-790 Bydgoszczy ul. Wyzwolenia, nr 107, lok. 88, NIP 5621653511, REGON 368981040.

Dane kontaktowe Operatora Serwisu oraz Administratora Danych Osobowych :

Adres do korespondencji: ul. Wyzwolenia, nr 107, lok. 88, 85-790 Bydgoszcz
e-mail: climago@wp.pl
telefon: +48 512 764 704

2. Serwis https://climago.pl wykonuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach oraz podejmowanych przez nich czynnościach w następujący sposób:
• poprzez dobrowolnie podane dane poprzez e-mail czy formularz kontaktowy;
• poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”);
• poprzez automatyczne gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego.

3. Administratorem Danych Osobowych (ADO) przekazywanych przez Państwa na stronie https://climago.pl jest CLIMAGO Dawid Wesołowski z siedzibą w 85-790 Bydgoszczy ul. Wyzwolenia, nr 107, lok. 88, NIP 5621653511, REGON 368981040.

4.Administrator przetwarza dane osobowe w celach:
• związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania Użytkownikom treści i funkcjonalności dostępnych w Serwisie – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
• analitycznych i statystycznych Administratora – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług.

5. Za pośrednictwem strony internetowej https://climago.pl Administrator zbiera i przetwarza dane tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do dostarczania usług użytkownikom oraz do zarządzania tymi stronami, a także do analizowania skuteczności prowadzonych działań komunikacyjnych.

6. Dane osobowe podane podczas wypełnienia formularza kontaktowego lub za pośrednictwem e-mail są przetwarzane w celu kontaktu, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu.

II. Uprawnienia Użytkownika

1.Każda osoba, której dane dotyczą ma prawa, które uregulowane zostały w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w art 15-22:

• Prawo dostępu do danych (art. 15 RODO) – Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich.
• Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO) – Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe.
• Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) (art.17 RODO)-Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
- dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
- osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie;
- osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
- dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
- dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator.
• Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO) – Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:
- osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
- przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
- administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
• Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO) – Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, któremu dostarczono te dane osobowe. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. Prawo, o którym w niniejszym punkcie, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.
• Prawo do sprzeciwu (art. 21 ust. 2 RODO) – Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Jest ci za gorąco? A może za zimno?
Climago ma na to sposób!